Счетоводна къща експерт груп

За нас

За „СЧЕТОВОДНА КЪЩА ЕКСПЕРТ ГРУП” ЕООД

„СЧЕТОВОДНА КЪЩА ЕКСПЕРТ ГРУП” е консултантска компания, която предоставя високо професионални счетоводни и данъчни консултантски услуги за български и международни компании от различни индустрии. Основана е през 2008 г. от екип от висококвалифицирани счетоводители в град Силистра. Управителя на счетоводната къща е с десетгодишен опит на експертно ниво в данъчната администрация.  Мисията на „СЧЕТОВОДНА КЪЩА ЕКСПЕРТ ГРУП”  е създаване на добавена стойност за клиентите си, като им помага да управляват своите финансово-счетоводни процеси с качествени услуги, основани на високи професионални стандарти и етика.

Основна цел на „СЧЕТОВОДНА КЪЩА ЕКСПЕРТ ГРУП”  е да изгради дългосрочни бизнес взаимоотношения с клиентите си, основани на лоялност и доверие чрез предоставяне на гъвкави и иновативни решения, базирани на добри практики и индивидуален подход.

Гъвкавост

„СЧЕТОВОДНА КЪЩА ЕКСПЕРТ ГРУП”се отличава със своя индивидуален подход – клиентите на компанията могат напълно да изнесат своите финансово-счетоводни процеси, техният екип може да работи със специално създаден такъв в счетоводната къща или да използват специално създаден за тях набор от счетоводни услуги. Счетоводната къща разработи и използва  софтуер за управление на процесите, който позволява висока степен на ефективност, качество и гъвкавост при работа с всякакъв вид организации.

Технологии

„СЧЕТОВОДНА КЪЩА ЕКСПЕРТ ГРУП” разви и въведе собствена иновативна система за управление на бизнес процеси, клиентите на компанията могат лесно да контролират достъпа и да управляват финансово-счетоводните процеси и труд и работна заплата за служителите си.

Ние знаем какво е необходимо за стартирането, развитието и успеха на всеки един бизнес. Спокойствието, коректността, качеството, професионализма и конфиденциалността  са само част от нашите приоритети, към които се стремим и успяваме да постигнем в обслужването на нашите клиенти. С годините сме научили, че най- важната предпоставка за развитието на един проект в сферата на услугите е удовлетвореността на крайния потребител- това сте вие! Вие сте нашият измерител- кои сме, къде се намираме и накъде отиваме!

Предлагаме ви заедно да тръгнем по пътя на професионалните успехи и заедно да берем плодовете на съвместната ни работа.

Много хора вече ни се довериха и сега са спокойни за обслужването на техния бизнес! Направете го и вие, не се колебайте да се свържете с нас.

 

ПРЕДОСТАВЕНИ УСЛУГИ  ОТ „СЧЕТОДНА КЪЩА ЕКСПЕРТ ГРУП“ ЕООД

         Счетоводно обслужване  с възможност за изнесени работни места във обекти на организацията;

 • Осчетоводяване на първични счетоводни документи, в съответствие с изискванията на българското счетоводно законодателство и/или международните счетоводни стандарти;
 • Изготвяне на индивидуален сметкоплан и счетоводна политика;
 • Представителство и защита пред НАП, НОИ, НСИ, и други институции и ведомства;
 • Издаване на фактури от името на клиента;
 • Съставяне на счетоводен и данъчен амортизационен план и изчисляване на амортизации свързани с дълготрайни материални и нематериални активи;
 • Отчитане на материалните запаси;
 • Следене на складови наличности;
 • Следене на разчетите Ви с доставчици, клиенти и други контрагенти;
 • Изготвяне и подаване на всички необходими декларация свързани със финансово- счетоводната дейност на Вашата фирма;
 • Проверка и следене за дължими данъци и такси;
 • Изготвяне на справки и отчети за специфичните нужди и изисквания на клиента:
 • Годишно счетоводно приключване:

– Изготвяне и публикуване на финансови отчети;

– Съставяне и подаване на годишна данъчна декларация;

– Съдействие за независим одит(при необходимост);

– Съставяне и подаване на всички необходими годишни декларации, справки и други към държавните институции.

 • Извършване на допълнителни счетоводни услуги, по желание на клиента.

ТРЗ и Личен състав

 • Изготвяне на трудови договори, допълнителни споразумения, анекси и др. и регистрирането им в ТД на НАП;
 • Изготвяне и поддържане на трудови досиета: длъжностни характеристики, заповеди за отпуск, заповеди за прекратяване или уволнение, служебни бележки и др.;
 • Попълване на Трудови и Осигурителни книжки;
 • Изчисляване и изготвяне на ведомости за работни заплати;
 • Изчисляване на социални и здравни осигуровки;
 • Изчисляване на данъци върху доходите;
 • Изчисляване на отпуски и обезщетения;
 • Подаване на необходимите декларации в ТД на НАП;
 • Посредничество със служба по трудова медицина;
 • Водене на регистри и изготвяне на всички съпътстващи документи при болнични, майчинства и др.;
 • Изготвяне и отразяване на граждански договори – сметки за изплатени суми, служебни бележки, декларации и др.
 • Попълване на платежни документи за дължими данъци, осигурителни вноски, и др. към фиска.
 • Представителство при проверки(ревизии) от НАП, НОИ, Инспекция по труда и др.

 

Административни услуги

 • Събиране на документи от офис или обект на клиента;
 • Електронно(On-line) банкиране;
 • Подаване на документи към различни институции;
 • Издаване на удостоверение за липса на данъчни и осигурителни задължения;
 • Пощенски и куриерски услуги от името на клиента до негови контрагенти – партньори, служители и т.н;
 • Предоставяне на адрес, пощенска кутия(електронна и физическа) и телефон за кореспондеции;

 

          Правни услуги

 • Регистрация на търговски дружества (ООД, ЕООД, АД и др.);
 • Регистрация на юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ);
 • Вписване на промени в статута на регистрирани търговски дружества и ЮЛНЦ;
 • Правен анализ на договори, казуси и проблеми в областта на данъчното, търговското, трудовото и осигурителното законодателство;
 • Изготвяне на всякакъв вид договори;
 • Изготвяне на нотариални покани, пълномощни, декларации и др.;
 • Изготвяне на вътрешно фирмената документация по ЗБУТ (правилници, заповеди, инструкции, правила и др.);
 • Изготвяне на жалби по издадени ревизионни и други актове;

 

        Одит

Кантората работи с доказан експерт счетоводител и дипломиран експерт, който извършва следните услуги:

 • Независим финансов одит на годишни финансови отчети и изготвяне на одиторски доклади съгласно професионалните изисквания на Международните одиторски стандарти;
 • Одит по проекти и програми на Европейския съюз.

 

    Кредитиране –с партньорството на Кредит център и Първа инвестиционна банка

 • напълно безплатни консултации, с възможност да се проучи и предостави най-добрата оферта във всички банки на територията на страната за всички физически лица и фирми;

         Застраховане

 партньорството на Кредит център и Общинска застрахователна компания-всички видове застраховки

        Европейски проекти-подготовка на документи и бизнес планове по изискванията на конкретната програма