Счетоводна къща експерт груп

Мярки

Мярка 4.1. Инвестиции в земеделски стопанства

 Вид на подкрепата:

Инвестиции в земеделски стопанства

Подкрепа се предоставя за земеделски производители /Физически и Юридически лица/ и групи на производители на територията на цялата страна, за инвестиции в земеделските стопанства за материални и нематериални инвестиции за покриване нуждите на ниво стопанства, съобразени с неговия капацитет.

 

Критерии за допустимост:

Земеделски производители /Физически и Юридически лица/:

 • Кандидатите за подпомагане следва да са регистрирани земеделски производители;
 • Минималния стандартен производствен обем (СПО) на стопанството на кандидата следва да бъде не по-малко от 8 000 евро СПО;
 • Кандидатите, юридически лица следва да докажат доход от земеделска дейност и/или участие и подпомагане по схемата за единно плащане на площ;

Доход не се доказва за кандидати, юридически лица с проекти в селски райони, създадени до 1 година преди кандидатстването за проекти с инвестиции в: сектор „животновъдство”, сектор „плодове и зеленчуци”, производство на „етерично – маслени и медицински култури” и производство на технически култури

 • Кандидатите следва да представят бизнес план

 

Интензитет и размер на помощта:

Финансовата помощ е в размер на 50 % от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи;

Размерът на финансовата помощ може да се увеличи с до 20 % от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи, като максималното комбинирано подпомагане за проект на индивидуален бенефициент е не повече от 70 % от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи.

Максималното комбинирано подпомагане за проекти за колективни инвестиции е не повече от 90 % от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи.

 

Минималният размер на допустимите разходи за едно проектно предложение е в рамките на  15 000 евро.

 

Максималният размер на допустимите разходи за един кандидат за периода на прилагане на Програмата е в рамките на  1 500 000 евро.

 

Максималният размер на допустимите разходи за инвестиции в земеделска техника за един кандидат за периода на прилагане на Програмата е в рамките  на 500 000 евро.

 

Приоритет ще бъде осигурен по всички мерки за :

 • Чувствителни сектори в земеделското производство (сектор „животновъдство”, сектор „плодове и зеленчуци”, производство на „етерично – маслени и медицински култури” и производство на технически култури) и биологично такова и осигуряващи допълнителна заетост;
 • млади фермери и такива, които  са получили подкрепа за създаване на стопанства на млади фермери и не са получавали подпомагане по Програмата за инвестиционни дейности по мерки 121 и 4.1;
 • кандидати на територията на селските райони в страната, Северозападен район и райони с природни и други ограничения;
 • проекти с инвестиции за повишаване на енергийната ефективност,иновации в стопанствата и водещи до намаляване на емисиите;
 • проекти с интегриран подход и допринасящи за насърчаване на кооперирането между производителите, включително за дейности свързани с опазване на околната среда и постигане на стандартите на ЕС;

 

Допустими за подпомагане са проекти, които покриват минимален брой точки в резултат на селекцията по критериите за оценка определени от Комитета по наблюдение.

 

Подкрепа се предоставя на територията на цялата страна, за инвестиции в земеделските стопанства за материални и нематериални инвестиции за покриване нуждите на ниво стопанства, съобразени с неговия капацитет. Подкрепата ще бъде насочена към закупуване и изграждане на инвестиции, свързани с:

 • Инвестиции за модернизация и механизация /инвестиции във физически активи/, пряко свързани с намаляване на производствените разходи и повишаване производителността на труда;
  • Инвестиции за модернизация и механизация /инвестиции във физически активи/, пряко свързани с намаляване на производствените разходи и повишаване производителността на труда, свързани с изпълнение на дейностите по мярка „Агроекология и климат“ и мярка „Биологично земеделие“;
  • Инвестиции за постигане съответствие с нововъведени стандарти на Общността, приложими за съответните стопанства;
  • Инвестиции в съоръжения и оборудване за напояване/отводняване, включващи изграждането на нови и подобряване на съществуващи мрежи в стопанствата;
  • Инвестиции, пряко свързани с подобряване на енергийната ефективност на стопанствата;
  • Инвестиции за съхранение и преработка на земеделската продукция с цел запазване качеството на продукцията;
  • Инвестиции в машини и съоръжения за опазване на околната среда, включително за съхранение на оборска тор;
  • Инвестиции в недвижима собственост, свързана с дейността на земеделските стопанства;
  • Инвестиции за създаване и/или презасаждане на трайни насаждения , десертни лозя, медоносни дървесни видове за производство на мед и бързорастящи храсти и дървесни видове за производство на биоенергия;
  • Инвестиции за производство на биоенергия за нуждите на земеделските стопанства.Бенефициенти:
  • Земеделски производители (физически и юридически лица);
  • Групи на производители.

Допустими разходи:
• Изграждане, придобиване и подобряване на недвижимо имущество, включително чрез лизинг;
• Закупуване на нови машини, съоръжения и оборудване, включително компютърен софтуер до пазарната стойност на активите, включително чрез лизинг;
• Разходи за създаване и/или презасаждане на трайни насаждения, десертни лозя, медоносни дървесни видове за производство на мед и бързорастящи храсти и дървесни видове за производство на биоенергия;
• Общи разходи, свързани със съответния проект за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултантски услуги, консултации за екологична и икономическа устойчивост на проекта, проучвания за техническа осъществимост на проекта;
• Разходи за ноу-хау, придобиване на патенти права и лицензи, разходи за регистрация на търговски марки и процеси, необходими за изготвяне и изпълнение на проекта”;
• Разходи за закупуване на земя до 10% от общия размер на допустимите инвестиционни разходи.

Критерии за допустимост
Земеделски производители (физически и юридически лица):
1. Кандидатите за подпомагане следва да са регистрирани земеделски производители в съответствие със Закона за подпомагане на земеделските производители;
2. Минималният стандартен производствен обем на стопанството на кандидата следва да бъде не по малко от 8 000 евро;
3. Кандидатите, юридически лица, следва да докажат доход от земеделска дейност и/или участие и подпомагане по схемата за единно плащане на площ;
Критериите за допустимост по т.2 и т.3 не се прилагат за кандидати с проекти в селски райони, създадени до 1 година преди кандидатстването, за проекти с инвестиции в: сектор „животновъдство”, сектор „плодове и зеленчуци”, производство на „етерично-маслени и медицински култури” и производство на технически култури.

Критерии за оценка
Приоритет ще бъде предоставян на проекти за:
• Проекти, представени от млади земеделски производители (до 40 години);
• Проекти за инвестиции в сектор „Плодове и зеленчуци”;
• Проекти за инвестиции в сектор „Животновъдство”;
• Проекти за инвестиции за производство и преработка на „Етерично-маслени и медицински култури” ;
• Проекти за инвестиции за производство и преработка на „Технически култури” ;
• Проекти за производство и преработка на биологични суровини и продукти, включително проекти с инвестиции, изцяло свързани с изпълнение на агроекологични ангажименти в стопанството;
• Проекти за постигане изискванията на стандартите на Общността и свързани с опазване на околната среда;
• Проекти, изпълнявани в области с по-ниско ниво на получената подкрепа и/или в райони с природни и други специфични ограничения;
• Инвестиции за повишаване на енергийната ефективност в стопанствата;
• Проекти с инвестиции в иновации в стопанствата;
• Кандидати с интегрирани проекти и/или проекти за колективни инвестиции;
• Проекти, чието изпълнение води до осигуряване на устойчива заетост;
• Проекти, които се изпълняват на територията на селски район.

Интензитет и размер на помощта
Финансовата помощ е в размер на 50 % от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи, като същата може да се увеличава на база общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи в следните случаи:
– За проекти представени от млади земеделски стопани и/или за интегрирани проекти и/или такива свързани със сливания на организации на производители и/или проекти с инвестиции в райони с природни и други специфични ограничения финансовата помощ се увеличава с 10 %;
– За проекти за колективни инвестиции представени от 10 до 20 ЗП и/или групи/организации на производители съставени от 10 до 20 члена финансовата помощ се увеличава с 10 %;
– За проекти за колективни инвестиции, представени от над 20 ЗП и/или групи/организации на производители съставени от над 20 члена финансовата помощ се увеличава с 20 %;
– За проекти с дейности, подпомагани по линия на ЕПИ за селскостопанска производителност финансовата помощ се увеличава с 10 %;
– За проекти с инвестиции в стопанства изпълняващи ангажименти по мярка „Биологично земеделие” финансовата помощ се увеличава с 15 %.
Максималното комбинирано подпомагане за проект на индивидуален бенефициент е не повече от 70% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи.
Минималният размер на допустимите разходи за едно проектно предложение е в рамките на 10 000 евро.
Максималният размер на допустимите разходи за един кандидат за периода на прилагане на Програмата е в рамките на 1 500 000 евро.
Максималният размер на допустимите разходи за инвестиции в земеделска техника за един кандидат за периода на прилагане на Програмата е в рамките на 500 000 евро.
Максималният размер на допустимите разходи за един кандидат, за изпълнение на интегриран проект  за периода на прилагане на Програмата е в рамките на 1 500 000 евро.

Мярка 4.2. Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти

Подпомагането по мярката ще бъде насочено към модернизиране на физическите активи на предприятията преработващи земеделски продукти с цел производство на нови и качествени продукти, включително такива свързани с къси вериги на доставка.

Вид на подкрепата
Подкрепа се предоставя на територията на цялата страна за инвестиции в материални и/или нематериални активи, подобряващи цялостната дейност на предприятията.

Инвестициите, обект на подкрепа, следва да са свързани с:
Преработка и/или маркетинг на продукти в обхвата на Приложение I към Договора за ЕС или на памук, с изключение на рибни продукти;
Развитие на нови продукти, процеси и технологии за продукти в обхвата на Приложение I към Договора за ЕС или на памук, с изключение на рибни продукти;

Подпомагане по мярката ще се предоставя за избрани първични производствени сектори свързани с преработката/маркетинг на продукти, описани в Приложение І на Договора за функциониране на Европейския съюз и памук, както следва:
1. Мляко и млечни продукти,
2. Месо и месни продукти,
3. Плодове и зеленчуци, включително гъби,
4. Пчелен мед,
5. Зърнени, мелничарски  и нишестени продукти,
6. Растителни и животински масла и мазнини,
7. Технически и медицински култури, включително маслодайна роза и билки,
8. Готови храни за селскостопански животни,
9. Гроздова мъст, вино и оцет,
10. Производство на енергия чрез преработка на растителни и животински продукти с изключение на биомаса от рибни продукти.

Подкрепата ще бъде насочена към закупуване и изграждане на инвестиции, свързани с:
• Инвестиции в процеси и технологии за производство на продукти, включително такива свързани с къси вериги на доставка;
• Инвестиции свързани с изграждане, придобиване и модернизиране на сгради и други недвижими активи, необходими за производството и маркетинга;
• Инвестиции в инсталиране на нови машини и оборудване за подобряване на производствения процес и маркетинга;
• Инвестиции в активи за съхранение, преработка, пакетиране, охлаждане, замразяване и сушене с цел запазване качеството на продукцията;
• Инвестиции в специализирани транспортни средства за превоз на суровини и/или готова продукция, включително хладилни транспортни средства;
• Инвестиции, свързани с внедряването на системи за управление на качеството;
• Преработка на биомаса за производство на енергия от възобновяеми енергийни източници;
• Инвестиции за постигане на съответствие със стандартите на Общността, включително пречиствателни съоръжения

Допустими разходи
• Изграждане, придобиване и подобряване на недвижимо имущество, включително чрез лизинг;
• Закупуване на нови машини, съоръжения и оборудване, включително компютърен софтуер до пазарната стойност на активите, включително чрез лизинг;
• Общи разходи, свързани със съответния проект за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултантски услуги, консултации за екологична и икономическа устойчивост на проекти, проучвания за техническа осъществимост на проекта;
• Разходи за ноу-хау, придобиване на патенти права и лицензи, разходи за регистрация на търговски марки и процеси, необходими за изготвяне и изпълнение на проекта”;
• Разходи за закупуване на земя до 10% от общия размер на допустимите инвестиционни разходи.

Бенефициенти:
– Земеделски производители регистрирани съгласно Закона за подпомагане на земеделските производители  и Групи/Организации на производители;
– Предприятия /Физически и Юридически лица/, включително пазари на производители регистрирани съгласно Закона за стоковите борси и тържища.

1. Кандидатите следва да са физически или юридически лица регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите, които са микро, малки, средни и големи предприятия .
2. Ако кандидатът е земеделски производител, то стопанството му трябва да има стандартен производствен обем не по – малък от 8 000 евро;

Критерии за оценка:
Критериите за подбор ще гарантират насочване на финансовата помощ към проекти свързани с: въвеждане на нови и енергоспестяващи технологии и иновации в ХВП, инвестиции за покриване стандартите на ЕС и преработка и производство на биологични продукти. Приоритет ще бъде осигурен и за проекти осигуряващи устойчива заетост в селските райони и насърчаващи кооперирането и интеграцията между земеделските производители и предприятия от хранително – преработвателната промишленост. За постигане балансирано разпределие на средствата ще бъде осигурен приоритет за кандидати на територията на, райони с по – ниско ниво на подкрепа и райони с природни и други специфични ограничения.

Интензитет и размер на помощта
Финансовата помощ е в размер на 50% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи.
Минималният размер на допустимите разходи за едно проектно предложение е в рамките на 10 000 евро.
Максималният размер на допустимите разходи за един кандидат за периода на прилагане на Програмата е в рамките на 1 500 000 евро.
Помощта по мярката за инвестиции, свързани с преработка и/или маркетинг в случаите на преработка на продукти от Приложение І в продукти извън Приложение І е не повече от 200 000 евро.